Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym wchodzi w życie z dniem 1.01.2022r. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od  ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia  w łącznej,  maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. To rodzice we wniosku wskazują miesięczną wysokość, w jakiej ma być wypłacony kapitał.

Postępowanie w sprawie kapitału prowadzi oraz kapitał wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzicom dzieci, na które nie został przyznany RKO przysługuje dofinansowanie do opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Chodzi tu głównie o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dziecko, które nie ukończyło 12 miesiąca życia. Wysokość dofinansowania wynosi 400,00 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż wysokość opłaty rzeczywiście ponoszonej przez rodziców za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie jest przyznane na wniosek rodzica, złożony wyłącznie drogą elektroniczną. Wysokość dofinansowania nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym  są obowiązani do przekazania do dnia 14 stycznia 2022r. podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

  1. numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
  2. daty urodzenia rodziców
  3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy