Praca w żłobku wymaga zaangażowania i odpowiedzialności. Dlatego opiekunem w żłobku, zgodnie z Ustawą, może zostać osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ani też nie ma ograniczonych praw rodzicielskich.